Pokret Evropa sad! vidi inovacije kao ključ za svjetliju budućnosti Crne Gore. Inovacije su pokretačka snaga mnogih poboljšanja koje danas vidimo u svijetu i od suštinskog suznačaja za pokretanje društvenih i kulturnih promjena, otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje kvaliteta života čitavih zajednica.

Veliki dio javnih politika za koje se zalažemo usmjeren je na preduzetnike i kompanije kojima treba pružiti podsticajni okvir za razvoj novih ideja i proizvoda, kao i na stvaranje najpovoljnijeg okruženja za razvoj inovacija kako bi na taj način razvili što konkurentniju ekonomiju. Poseban fokus treba staviti na stvaranje preduslova da svi članovi našeg društva imaju koristi od inovacija, što se može ostvariti kroz obezbjeđivanje prilika za obrazovanje i obuke, kako bi što veći broj građana stekao vještine i znanja koja su im potrebna za učešće u inovativnoj ekonomiji.

Da bi se ostvarila puna integracija inovacija u našu ekonomiju, neophodno je raditi i na zakonodavnim reformama kako bi se i princip vladavine prava ugradio u korpus javnih politika iz oblasti inovacija. U tom pogledu, Pokret Evropa sad! će predložiti set zakona i propisa koji obezbjeđuju predvidljivo i pravedno pravno okruženje u kome će se razvijati inovacioni ekosistem. Ovo se prije svega odnosi na zakone koji štite intelektualnu svojinu, diverzifikuju finansijsko tržište, promovišu fer konkurenciju i pružaju jasne smjernice o pitanjima kao što su privatnost podataka i sajber bezbjednost. Jedan od ciljeva je i promocija saradnje između pravne i inovacione zajednice kako bi inovacionim subjektima pomoglo da se pridržavaju relevantnih zakona i propisa.

Na kraju, značajna reformska aktivnost treba biti usmjerena na podsticanje razvoja alternativnih mehanizama za rješavanje sporova, kao što su arbitraža i medijacija, koji treba da postanu ključni forumi za rješavanje sporova u sektoru inovacija. Na ovaj način bi se smanjilo opterećenje sudskog sistema i obezbijedio brži, isplativiji i pravedniji način za stranke da riješe svoje sporove.

Čvrsto vjerujemo da, podržavajući i promovišući inovacije, možemo stvoriti prosperitetniju budućnost za našu zemlju, generisati novo bogatstvo i stvoriti dodatne mogućnosti za zapošljavanje i poboljšanje životnog standarda. Zato će okosnica naše politike biti podrška inovacijama na svaki mogući način, što će predstavljati i temelje na kojima baziramo dalji razvoj Crne Gore.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!