Da bi profunkcionisala kao država vladavine prava, Crna Gora mora da se izbori sa visokom korupcijom i organizovanim kriminalom, a to je borba koja predstavlja istorijski izazov, čije je savladavanje preduslov očuvanja ustavno-pravnog poretka naše države. Ostvarivanje ovog cilja podrazumijeva sprovođenje brojnih reformi i zahtijeva političku volju i harmonizovano djelovanje svih institucija.

Da bismo što prije došli do društva zasnovanog na vladavini prava i pravde, „Evropa sad!“ će se zalagati za reforme i mjere usmjerene, između ostalog, na: kreiranje oštrije kaznene politike za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije; ukidanje instituta zastare krivičnog gonjenja za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije; uspostavljanje okvira za efikasnu zaplijenu i oporezivanje imovine stečene protivpravnim djelovanjem ili imovine čije se porijeklo ne može utvrditi; osnaživanje specijalnih jedinica za borbu protiv organizovanog kriminala; uspostavljanje zakonskog okvira kojim se omogućava lustracija i obesmišljava korupcija na visokom nivou, te jačanje međunarodne saradnje na polju praćenja tokova novca i identifikacije neprijavljene imovine funkcionera.

Izgradnja povjerenja u crnogorski sistem pravosuđa, na putu demokratskog sazrijevanja društva,  jedan je od prioriteta Pokreta „Evropa sad!“. Radi ostvarenja tog cilja, neophodno je prvenstveno djelovati u pravcu jačanja nezavisnosti pravosudnih aktera i povećanja efikasnosti rješavanja sporova.

U cilju povećanja efikasnosti sistema rješavanja i vođenja sporova zalagaćemo se za sprovođenje mjera kojima će se: i) povećati transparentnost rada sudova i njihova saradnja sa civilnim sektorom; ii) racionalizovati broj i raspodjela sudskih predmeta; iii) pospješiti i promovisati alternativno rješavanje sporova. Zalagaćemo se za digitalizaciju procesa i unaprjeđenje informacionog sistema, kao preduslova postizanja veće transparentnosti u pravosuđu, uključujući i postupke donošenja odluka, ujednačavanje sudske prakse, bolje upravljanje predmetima i racionalizaciju troškova.

Jedan od ciljeva našeg djelovanja biće i jačanje sistema alternativnog rješavanja sporova, prije svega kroz arbitražu i medijaciju, kao i kreiranje efikasnog sistema izvršenja arbitražnih presuda uz korišćenje blockchain tehnologije. Razvoj sistema alternativnog rješavanja sporova pospješuje rasterećenost tradicionalnih sudova i, u sklopu poboljšanja efikasnosti rješavanja sporova, može biti od izuzetnog značaja za jačanje povjerenja privrede i investitora u pravosudni sistem.

Nezavisnost i integritet sudija i tužilaca je temeljni preduslov vladavine prava. „Evropa sad!“ se zalaže za dodatno poboljšanje materijalnog položaja pravosudnih aktera u cilju jačanja njihove finansijske nezavisnosti. U ovom pogledu, fokus će biti na povećanju budžeta za zarade nosiocima tužilačkih i sudijskih funkcija. 

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!