Paralelno sa ekonomskim oporavkom u 2021. godini i implementacijom programa Evropa sad! započet je rad na stvaranju uslova za dugoročnu fiskalnu održivost i stabilnost javnih finansija, a rezultati su već vidljivi nakon samo nekoliko mjeseci, a ogledaju se u dinamiziranju ekonomske aktivnosti i značajnom povećanju poreskih prihoda. „Evropa sad!“ se zalaže za nastavak započetih reformi i u okviru poreske politike i u okviru politike upravljanja javnom potrošnjom, a sve u cilju što snažnijih javnih finansija, kao preduslova snažne Crne Gore.

U dijelu poreske politike stavićemo akcenat na sveobuhvatnu reformu poreskog sistema u cilju proširenja poreske baze, čime bi se stvorili uslovi za generisanje novih izvora prihoda kroz: nastavak uspješne implementacije programa Evropa sad!, izmjenu akcizne politike, reformu poreske i carinske administracije, bolju strategiju smanjenja poreskog duga, postepeno ukidanje tzv. poreskih rashoda koji su u suprotnosti sa EU zakonodavstvom i snažnu borbu protiv sive ekonomije i poreske nediscipline i selektivnosti.

Kada je u pitanju upravljanje javnom potrošnjom, nju u najvećoj mjeri opredjeljuju sistemi socijalne zaštite, kao i upravljanje fondom bruto zarada, budući da je struktura budžeta u potpunosti pomjerena ka tzv. mandatornoj potrošnji. Shodno navedenom poseban fokus pokreta „Evropa sad!“ biće na: reformi penzionog i zdravstvenog sistema – u cilju što adekvatnije socijalne zaštite građana u Crnoj Gori, reformi sistema socijalnog kartona u cilju usmjeravanja sredstava onima koji su socijalno ugroženi, te optimizaciji javne uprave kroz sprovođenje funkcionalnih analiza koje treba da identifikuju oblasti u kojima je neophodno izvršiti racionalizaciju broja zaposlenih i onih oblasti koje zahtijevaju dodatno kadrovsko jačanje.

Osim gore pomenutog, „Evropa sad!“ se zalaže za dalje unaprjeđenje programskog budžeta, dalju racionalizaciju „neproduktivne potrošnje“, kao i promjenu strukture budžetske potrošnje na način postizanja većeg učešća kapitalnog budžeta u ukupnoj potrošnji – kao temelja budućeg razvoja Crne Gore, za šta je potrebno jačanje implementacionih kapaciteta Uprave za saobraćaj i Uprave za javne radove.

Poseban akcenat biće i na još dva segmenta bitna za stabilnost javnih finansija, a to su sistem finansiranja lokalnih samouprava i upravljanje privrednim društvima u većinskom vlasništvu države. Kada su u pitanju lokalne samouprave fokus će biti na decentralizaciji i na upravljačkom osnaživanju. Kod upravljanja privrednim društvima u većinskom vlasništvu države radiće se na kreiranju regulatornog okvira koji će biti osnova i podrška Montenegro Works-u u daljoj reformi državnih preduzeća i unaprjeđenju njihovog korporativnog upravljanja, sve sa ciljem da upravo državna preduzeća postanu motori ekonomskog razvoja u zemlji, umjesto sadašnje situacije u kojoj je veliki broj istih poslovni gubitaš, na teret budžeta i poreskih obveznika.

Svjedoci smo da se posljednjih mjeseci svijet suočava sa istorijski visokom inflacijom, koja dolazi prije svega kao rezultat rasta cijena energenata i hrane. U nedostatku monetarne politike, a imajući u vidu potpunu uvoznu zavisnost od nafte i hrane, „Evropa sad!“ se zalaže za implementaciju zakonskih izmjena koje podrazumijevaju smanjenje akciza na gorivo kao i smanjenje PDV na glavne životne namirnice. Takođe, u periodima kriznih situacija, „Evropa sad!“ se zalaže  za sprovođenje privremenog ograničenja cijena/marži osnovnih životnih namirnica, kao i za unaprjeđenje sistema robnih rezervi, po ugledu na brojne EU zemlje.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!