Temeljna polazišta u programskom odnosu prema kulturi, „Evropa sad!” vidi u interkulturalnom karakteru Crne Gore, te njenom civilizacijskom i vjerskom pluralizmu, koji podrazumijeva pripadnost naše zemlje mediteranskom kulturnom krugu, te posljedično širem evropskom kulturnom prostoru.

„Evropa sad!” će se zalagati za novi i širi koncept shvatanja kulture – kulture kao načina života. To će podrazumijevati integrativnu i participativnu dimenziju kulture i kulturnog stvaralaštva, te promovisanje običaja i karakteristika lokalnih zajednica. Kultura takođe mora biti tretirana kao jedan od uslova održivog razvoja; između ostalog i kao strateški cilj u razvoju održivog turizma, u okviru kog kulturni turizam, baziran na našoj bogatoj kulturnoj baštini, zauzima posebno mjesto.

Principi kojima će se rukovoditi pokret „Evropa sad!” u definisanju kulturnih politika biće: sloboda stvaralaštva i poštovanje prava na kulturu, ravnopravno očuvanje svih kulturnih identiteta i poštovanje kulturne različitosti, transparentno djelovanje javnih institucija kulture, poštovanje autorskih prava, demokratizacija kulturne politike, promovisanje kulturnih industrija, te afirmisanje autonomne kulturne scene.

Naši ciljevi kulturne politike podrazumijevaju: 1) uspostavljanje savremenog sistema cjelovite zaštite, upravljanja i održivog korišćenja kulturne baštine i predjela, uključujući njenu prezentaciju i turističku valorizaciju; 2) jačanje kapaciteta kulturnih institucija na svim nivoima i uspostavljanje održivog sistema finansiranja, podsticanjem autonomije u radu; 3) stvaranje modernog, efikasnog sistema kreiranja i prezentovanja kulturne djelatnosti kao i statusa umjetnika i stvaraoca u društvu, te širenje i edukaciju publike kroz ciljane projekte i umrežavanje sa projektima EU, uključujući umjetnike iz ostalih evropskih zemalja; 4) jačanje neformalne, alternativne, savremene kulturne prakse uz poseban osvrt na kulturu za mlade; 5) promovisanje kulturne industrije; kao i podsticanje kulturne raznolikosti kroz osnaživanje kulturne djelatnosti marginalizovanih grupa.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!