Crna Gora je mala, otvorena i uvozno zavisna ekonomija, koju karakteriše slaba diversifikovanost privrede. Upravo je ekonomska diversifikacija imperativ za dalji razvoj Crne Gore. Zato će fokus „Evrope sad!“ biti između ostalog na: i) razvoju ICT sektora, koji je u prethodnim godinama pokazao otpornost na krize i brzi rast, a naročito u pozicioniranju Crne Gore kao prepoznatljive destinacije za razvoj blockchain tehnologije; ii) energetici, u cilju povečanja „zelenih“ proizvodnih kapaciteta, poboljšanja energetske efikasnosti i bolje infrastrukturne povezanosti Crne Gore sa okolnim zemljama, iii) poljoprivredi, kroz značajno povećanje subvencija i izdvajanja u agro-budžetu, te njenoj boljoj povezanosti sa sektorom turizma, iv) prerađivačkoj industriji i zanatstvu, posebno u onim granama u kojima postoji komparativna prednost, poput drvoprerade, i v) daljoj diversifikaciji sektora turizma.

Radićemo na afirmisanju Crne Gore kao najbolje investicione destinacije, uz stalno poboljšanje naše konkurentnosti i poslovnog ambijenta, naglasak stavljajući na promociji konkretnih investicionih projekata, ali i modela saradnje države, u okviru „Montenegro Land“-a, kao i investitora kroz javno-privatna partnerstva, u cilju privlačenja kredibilnih investitora koji su u stanju da stvaraju novu vrijednost i prenose znanje potrebno na putu održivog ekonomskog razvoja. Radićemo na pozicioniranju Crne Gore kao atraktivne destinacije za „digitalne nomade“ i IT kompanije iz cijelog svijeta.

Poseban fokus će biti na razvoju preduzetništva i inovacija kao horizontalnog preduslova ekonomskog razvoja baziranog na znanju. „Evropa sad!“ će se zalagati za dalje smanjenje poreskog opterećenja (u formi fiskaliteta i parafiskaliteta), unaprjeđenje pristupa kreditima za mala i srednja preduzeća, između ostalog i kroz osnivanje Kreditno-garantnog fonda i transformaciju Investiciono-razvojnog fonda u Razvojnu banku, te snažniju podršku inovativnim preduzećima, pored ostalog i kroz dalje osnaživanje Fonda za inovacije kao glavnog implementatora programa podrške inovativnim poslovnim rješenjima, stalno osluškujući potrebe privrede, u cilju održivog i dinamičnog ekonomskog razvoja.

Političku integraciju Crne Gore sa EU mora snažnije pratiti i njena ekonomska integracija u strukture evropske (i svjetske) ekonomije. „Evropa sad!“ će se zato snažno zalagati za ubrzanu izgradnju saobraćajne infrastrukture, kao i za unaprjeđenje tzv. mekih platformi povezivanja (soft connectivity). Završetak autoputa Bar-Boljare, kao saobraćajne kičme naše ekonomije, će otvoriti dodatni prostor za razvoj sjevera i biti snažan zamajac dodatne valorizacije Luke Bar njenim približavanjem tržištima Zapadnog Balkana i Centralne Evrope; izgradnja Jadransko-jonskog autoputa učiniće našu ekonomiju bolje integrisanom sa mediteranskim priobaljem, Zapadnom Evropom i Turskom; proširenje kapaciteta i modernizacija aerodroma, koji u sadašnjem stanju predstavlju usko grlo daljeg razvoja našeg turizma, omogućiće bolju saobraćajnu dostupnost i unaprijediti cjelokupnu ekonomsku aktivnost.

„Evropa sad!“ će raditi na što boljem korišćenju predpristupnih fondova EU, u cilju finansiranja važnih reformskih poduhvata i infrastrukturnih projekata, od podrške reformi javne uprave i državnih preduzeća, jačanja vladavine prava i tržišne ekonomije, do ulaganja u zaštitu životne sredine i izgradnju saobraćajne i komunalne infrastrukture.

Podijeli sa prijateljima!

Pridruži nam se!